No More New 


빈티지 의류와 악세사리 렌탈 브랜드로 성장 중입니다.

렌탈은 물론 판매도 함께 이뤄지고 있습니다.

주소                      대구광역시 중구 국채보상로 597-7, 1F

SNS                        no.more.new

영업시간               13:00 - 20:00

                             일요일 휴무